GDPR information om Senterprise Sverige AB behandling av personuppgifter

Senterprise Sverige AB värnar om individers personliga integritet och arbetar med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. Senterprise Sverige AB behandlar personuppgifter i samband med vår rekryterings- och konsultverksamhet.

 

Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kan ansvaret för behandlingen av personuppgifterna fördelas olika mellan avtalsparterna. Senterprise Sverige AB har tagit fram detta dokument i syfte att tydliggöra hur Senterprise Sverige AB tolkar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter, enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Vid eventuella frågor, kontakta oss på info@senterprise.se

Senterprise

& GDPR

Behandling av personuppgifter under rekryteringsprocesser

Senterprise Sverige AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund, i egenskap av personuppgiftsansvarig. Senterprise Sverige AB har särskilda metoder för informationsinsamlingen och i sammanhanget bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in och hur behandlingen ska utföras.

 

Senterprise Sverige AB bestämmer ändamålen med behandlingen då bolaget skapar långsiktiga och relationsbyggande kontakter med kandidater.

 

Senterprise Sverige AB är självständigt ansvariga för den information vi samlar in och behandlar. Därmed måste Senterprise Sverige AB se till att de har en laglig grund för sin behandling och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Detta innefattar att nödvändig information om behandlingen delas till kandidaterna samt inhämtande av samtycke från dem. Senterprise Sverige AB har även en skyldighet att se till att kandidaterna lämnar sitt samtycke till att deras personuppgifter kan komma att överlämnas till kund.

 

Våra kunder är i sin tur personuppgiftsansvarig för deras behandling av de personuppgifter som överförs från Senterprise Sverige AB under rekryteringsprocessen, t.ex. genom en presenterad kandidatprofil.

Behandling av personuppgifter under konsultförmedling

När Senterprise Sverige AB hyr ut en konsult till kund (oavsett om det är en anställd person eller en kontrakterad underkonsult) kommer konsulten att arbeta under kundens ledning och ansvar. Senterprise Sverige AB ser till att konsulten har lämnat sitt samtycke till att de personuppgifter som kan anses nödvändiga i anledning av uppdraget lämnas över till kund. Kunden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden mottager och behandlar.

 

Om en uthyrd konsult vid arbete åt kunden behandlar personuppgifter under dennes direkta ansvar och arbetsledning, t.ex. genom användning av kundens system, och ett sekretessavtal har ingåtts mellan kund och konsulten som förhindrar att personuppgifter delas med Senterprise Sverige AB, är Senterprise Sverige AB inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling. Kunden ansvarar enligt kundavtalet för att ett sekretessavtal ingås med konsulten innan uppdraget påbörjas. Detta innebär att kund kan känna sig trygg i att eventuella personuppgifter som konsulten behandlar åt kunden under uppdraget inte kommer att överföras till Senterprise Sverige AB. Senterprise Sverige AB kommer därmed inte att behandla några personuppgifter som förekommer hos kunden och har heller inte tillgång till de personuppgifter som den uthyrda konsulten eventuellt behandlar vid arbetet åt kunden. Eftersom några personuppgifter inte överförs mellan kunden och Senterprise Sverige AB uppstår inte något biträdesförhållande.

 

Tack för att ni tagit del av information gällande hur Senterprise Sverige AB behandlar personuppgifter.

 

Med vänlig hälsning, Senterprise Sverige AB